Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.

Fiscale aspecten van uw vakantiewoning

Voor een toekomstig eigenaar van een appartement in het project Vista Maris in Sint Annaland (Tholen) is het van belang om te weten wat de fiscale gevolgen zijn die aan de aankoop en het gebruik van een appartement zijn verbonden. In deze fiscale bijsluiter geven wij een globaal overzicht van deze fiscale gevolgen.

De beschreven fiscale gevolgen zijn gebaseerd op de huidige Nederlandse wet- en regelgeving. Het uitgangspunt is dat het appartement wordt aangekocht door een particuliere koper die in Nederland woonachtig is. Aan het einde zullen wij kort ingaan op de situaties dat het appartement door een besloten vennootschap of door een in het buitenland wonende particulier wordt aangekocht. Doel van deze fiscale bijsluiter is om toekomstige eigenaren te informeren over zoveel mogelijk relevante fiscale aspecten van de aankoop, het bezit en het gebruik van het appartement. Gelet op de aard en de lengte van deze bijsluiter is het niet mogelijk een uitputtende beschrijving te geven.

Bij twijfel over de persoonlijke situatie adviseren wij de toekomstige eigenaren hun individuele situatie af te stemmen met de eigen fiscale adviseur. Uiteraard zijn ook wij bereid nader te adviseren over de fiscale aspecten.

Omzetbelasting (btw)
Als een nieuw, nog niet eerder gebruikte of een nog geen twee jaren in gebruik zijnde, appartement wordt gekocht, dan wordt hierover 21% btw berekend. De btw die bij de aankoop berekend wordt, kan in sommige gevallen worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. Of dit kan, is afhankelijk van de wijze waarop het appartement wordt gebruikt.

Verhuur appartement
Als de koper het appartement mede met het oog op verhuur koopt, kan sprake zijn van aankoop als (btw-)ondernemer. De verhuur (exploitatie) van het appartement moet dan zodanig zijn dat er duurzaam opbrengsten uit worden verkregen. Dit is ook het geval als de koper het appartement duurzaam via een verhuurorganisatie gaat verhuren. De verhuur van een appartement ten behoeve van kort verblijf is belast met 9% btw.

Het verhuren van het appartement door de koper als btw-ondernemer heeft tot gevolg dat de koper de in rekening gebrachte btw op de aankoopsom en op de kosten toerekenbaar aan het appartement kan terugvragen bij de Belastingdienst respectievelijk in aftrek kan brengen.

Verder moet de koper btw (over de huursom) berekenen aan de huurders. Deze btw moet de koper via de periodieke btw-aangifte aangeven en betalen aan de Belastingdienst.

De koper kan onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een regeling voor ‘kleine ondernemers’. Deze regeling is een btw-vrijstelling.

Bekijk hier de volledige informatie, zoals btw-ondernemerschap, kwalificatie appartement (voor de btw), aftrek van btw (voorbelasting), btw-tarief verhuur appartement en kleine ondernemersregeling.

Inkomstenbelasting
De verhuur van een onroerende zaak door een natuurlijk persoon brengt voor de inkomstenbelasting de vraag met zich mee onder welk regime deze wordt belast:
• winst uit onderneming (box 1);
• inkomen uit sparen en beleggen (box 3).

Winst uit onderneming (box 1)
De verhuur van één recreatiewoning of -appartement gaat veelal “normaal actief vermogensbeheer” niet te boven en kwalificeert dan niet als winst uit onderneming.

Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)
Een particuliere eigenaar moet de het appartement over het algemeen aangeven in box 3. Hij betaalt geen belasting over het saldo van de huuropbrengsten en de kosten, maar over het saldo van de WOZ-waarde van het appartement en een (eventuele) aankoopschuld op 1 januari van ieder jaar. De belastingheffing in box 3 varieert in 2022 van 0,56% tot
1,71%, afhankelijk van het overige vermogen.

Als het tot box 3 behorende appartement later met winst wordt verkocht, wordt die winst niet belast.

Overdrachtsbelasting
Als een nieuw, nog niet eerder gebruikt, appartement wordt gekocht dan zal hierover 21% btw berekend worden en hoeft overdrachtsbelasting te worden betaald. In alle overige gevallen zal over het algemeen 8% overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Aankoop door een niet-inwoner/natuurlijk persoon
Bij aankoop van het appartement door een niet-inwoner/natuurlijk persoon gelden dezelfde regels voor de btw, inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting als voor inwoners/natuurlijke personen. Het is voor niet-inwoners alleen niet mogelijk om gebruik te maken van de KOR.

Als de buitenlandse ondernemer het appartement verhuurt aan een Nederlandse ondernemer, bijvoorbeeld de exploitant van een recreatiepark, dan wordt de btw verlegd naar die Nederlandse ondernemer.

Aankoop door besloten vennootschap (bv)
Voor de aankoop van een appartement in de bv zal moeten worden beoordeeld of deze aankoop zakelijk is, dus passend binnen de onderneming van de bv. Als dat het geval is dan zijn de (financierings) lasten aftrekbaar voor de bv en zijn de huurinkomsten en eventuele verkoopwinst in de toekomst belast met vennootschapsbelasting.

Voor de btw hoeft geen onderscheid te worden gemaakt tussen zakelijk en eigen gebruik.

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
drs. M. (Marcel) T.J.M. Teunissen op telefoonnummer 053 - 4 84 04 35.

Elst, december 2021
de Jong & Laan accountants belastingadviseurs

Neem contact op met de makelaar

Disclaimer | Webdesign Ede Memorise